Reklamačný protokol
Odstúpenie spotrebiteľa
Ochrana údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.obalynasperky.sk (ďalej ako „eshop“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej ako „kupujúci“) bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke eshopu a príslušnými právnymi predpismi.

1.2       Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť Ivan Gaži – G&G Co., so sídlom: Cintorínska 142/15, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33995656 (ďalej ako „predávajúci“ ).

1.3       Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba v postavení kupujúceho koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako aj na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom.

Článok II.

Spôsob objednávania

2.1       Zoznam ponúkaného tovaru je umiestnený na stránkach eshopu. Všetky zmeny ponúkaného druhu tovaru sú výhradným právom predávajúceho. Prezentácia tovaru umiestnená v eshope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu k objednanému tovaru. Aktuálna dostupnosť tovaru je uvedená pri každej položke.

2.2       Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

2.3       Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke www.obalynasperky.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi VOP platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

Článok III.

Cena tovaru a spôsob platby

3.1       Ceny uvedené na internetových stránkach eshopu sú platné v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny na základe informácií od dodávateľov. Vyhradzuje si taktiež právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok. Predávajúci je povinný v prípade zmeny ceny tovaru objednaného kupujúcim o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať.

3.2       Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na internetových stránkach eshopu. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavy platia do času, ktorý je uvedený pri konkrétnom zľavnenom tovare alebo do vypredania zásob.

3.3      Dokladom o kúpe tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere  platbe v hotovosti kupujúci obdrží aj dodací list.

3.4      Cenu za tovar môže kupujúci uhradiť nasledovnými formami:

(i)       dobierkou (tovar je zasielaný kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou), alebo

(ii)      službou PayPal, alebo

(iii)     hotovosťou (v prípade osobného odberu), alebo

(iv)     bankovým prevodom s nasledovnými parametrami (detail platby bude zaslaný e-mailom):

 • Variabilný symbol: číslo objednávky
 • Konštantný symbol: 0008 platba za tovar.

Článok IV.

Dodacie podmienky

4.1       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do xx dní od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na stránke eshopu. Minimálne odberné množstvo je uvedené pri každom produkte. Množstevné zľavy sú uvedené pri každom produkte. Množstevné zľavy neplatia pre už zľavnený tovar. Zľavy nie je možné kombinovať.

4.2       Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 250 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho. Ak suma objednávky je minimálne 125 €, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však kupujúci zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

4.3       Tovar je zasielaný v rámci SR prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne kuriérskou spoločnosťou. Spôsob dodania  tovaru je zvolený kupujúcim v pri objedávaní. Tovar je možné prevziať aj formou osobného odberu. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pri osobnom odbere je nutná platba vopred prevodom účtu predávajúceho, prípadne je možné platbu za tovar realizovať v hotovosti.

4.4       Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber, preberacou adresou sa rozumie sídlo spoločnosti Ivan Gaži – G&G Co, Cintorínska 142/15, 968 01 Nová Baňa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok V.

Práva a povinnosti predávajúceho

5.1       Predávajúci sa zaväzujeme kupujúcemu dodať:

 1. a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky a ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
 2. d) daňový doklad.

5.2       Predávajúci nezodpovedá za:

 1. a) oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 2. b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou fakturačnou/dodacou adresou kupujúceho
 3. c) za poškodenie zásielky zavinené poštou
 4. d) oneskorené dodanie resp. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Článok VI.

Zrušenie objednávky (storno)

6.1       Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý na eshope nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov,  tak ako je popísané v článku 8 VOP.

6.2       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. Predávajúci o zrušení objednávky bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, predávajúci zašle finančné prostriedky najneskôr do 14 dní odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet predávajúceho na účet, z ktorého bola platba obdržaná, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.3       V prípade, že sa produkt nenachádza na sklade, prípadne na sklade u dodávateľa, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Kupujúci má v takomto prípade právo zrušiť objednávku. Zrušenie nevybavenej objednávky je kupujúci bezodkladne oznámiť predávajúcemu spolu s číslom objednávky na adresu obchod@obalynasperky.sk, prípadne o zrušení informovať telefonicky na tel. č.: +421 905 254 268. Predávajúci následne zašle kupujúcemu potvrdenie o zrušení vašej objednávky. V prípade, ak bola objednávka zaplatená bezhotovostným prevodom, finančné prostriedky budú zaslané na bankový účet kupujúceho najneskôr do 14 dní odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet predávajúceho na účet, z ktorého bola platba obdržaná.

Článok VII.

Reklamačný poriadok

7.1         Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

7.2       Záručná doba

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi  v súlade s§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

7.3       Záručné podmienky

Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

Záruka sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

7.4       Postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný pri reklamácii dodržať nasledovné:

 1. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný prezrieť aj faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Pri zistení chyby je povinnosťou kupujúceho oznámiť predmetné skutočnosti predávajúcemu najneskôr do 3 dní po prevzatí tovaru e-mailom alebo telefonicky.
 2. V prípade, ak kupujúci zistí rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, alebo neobdrží žiaden doklad o nákupe, má povinnosť bezodkladne informovať predávajúceho o vzniknutých skutočnostiach prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak kupujúci zistí výrobné chyby, upovedomí o náleze predávajúceho a na vlastné náklady zašle na korešpondenčnú adresu predávajúceho vyplnený reklamačný protokol spolu s chybným tovarom. Reklamačný protokol je dostupný na internetovej stránke eshopu. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý kupujúci obdržal spolu s tovarom a kópiu ústrižku o platbe od doručovateľa. V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený za tovar bez výrobných vád. Predávajúci neprepláca kupujúcemu poštovné a iné poplatky.
 4. 4. Predávajúci vybavuje reklamácie v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 5. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom, pričom v tomto prípade všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@obalynasperky.sk). Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci -spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy – (platí iba pri nákupe kupujúceho, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

8.1       Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

8.2       Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese obchod@obalynasperky.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár uverejnený na stránke eshopu. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to osobne na adrese sídla spoločnosti, alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Kupujúci je povinný predávajúcemu vrátiť kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, a ak ku takému zníženiu hodnoty došlo, predávajúci má nárok vymáhať od kupujúceho náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

8.3       Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8.4       V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný (t.j. Ivan Gaži G&G Co., Cintorínska 15, 968 01 Nová Baňa).

Článok XI.

Ostatné ustanovenia

9.1       Kontaktné údaje spoločnosti Ivan Gaži – G&G Co. sú dostupné na internetových stránkach www.obalynasperky.sk v záložke Informácie – v kolónke “Kontakt”, Prevádzkovateľom internetového obchodu je Ivan Gaži – G&G Co. – konateľom je Ing. Ivan Gaži, tel. č.: +421 905 254 268, e-mail: ivan.gazi@ggco.sk

© 2017 Ivan Gaži – G&G Co. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od spoločnosti Ivan Gaži – G&G Co. zakázané.