Reklamačný protokol
Odstúpenie spotrebiteľa
Všeobecné obchodné podmienky

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Osobnými údajmi sú podľa § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme od Vás základné údaje nevyhnutné na identifikáciu kupujúceho a pre ďalšiu komunikáciu. Tieto informácie zadávate pri registrácii v internetovom obchode www.obalynasperky.sk alebo v priebehu objednávky tovaru:

1) Meno a Priezvisko

2) Celú fakturačnú adresu (adresu, PSČ, mesto a krajinu)

3) Celú dodaciu adresu (adresu, PSČ, mesto a krajinu) v prípade, že je dodacia adresa iná ako fakturačná.

4) Vašu e-mailovú adresu (e-mailovú adresu si vždy radšej 2x skontrolujte, často sa totiž stane, že je nesprávne zadaná a prichádzate o všetky informácie o stave Vašej objendávky)

5) Telefónne číslo

6) Ak je kupujúcim právnická osoba, zadáva pri registrácii doplňujúce údaje: Názov spoločnosti, IČO, DIČ

7) Kupujúci pri platbe vopred bankový prevodom zadáva doplňujúce údaje: Vlastník účtu, číslo účtu, kód banky a meno banky (tieto údaje poskytujete, aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť na dané číslo účtu)

Osobné údaje sú spracovávané v informačnom systéme osobných údajov pod názvom E-SHOP

V internetovom obchode www.obalynasperky.sk kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch kupujúceho.

Údaje, ktoré zadáva kupujúci, sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Zároveň tieto údaje umožňujú vyhotoviť daňový doklad, obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom na obchod@ggco.sk. Vaše konto bude v takom prípade deaktivované. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy budete informovaný.

Ako prevádzkovatelia internetového obchodu www.obalynasperky.sk sa zaväzujeme, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Využívaním internetového obchodu www.obalynasperky.sk kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z.. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci súhlasí so zasielaním automatických e-mailových správ týkajúcich sa stavu alebo informácií o objednávke kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Google Analytics
Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa cookies, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré vám pomôžu analyzovať, ako používatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracujú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priradiť k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.